طرح عبور از موسوی جدی‌تر شد

به گزارش رجانیوز،بیانیه موسوی آن گونه که از فحوای آن برمی آمد، تاکتیکی بود برای خروج از بن بست وانداختن توپ در زمین نظام. این تاکتیک را طبق توافقی نانوشته دبیر مجمع تشخیص مصلحتنظام با نامه ساده انگارانه خود کامل کرد. اما واکنش صریح اصولگرایان به این سناریوکه می کوشید تا فشارها را به سمت رهبری بازگرداند، عملا طرح رضایی- موسوی را باشکستی سخت مواجه کرد.

به دنبال این شکستبود که در کنار انتقاد اصولگرایان از رضایی، زمزمه های عبور از موسوی بالا گرفت. واین عبور به مثابه دو لبه قیچی بود که از دو سوی جریان اصلاحات کلیدخورد.

به فاصله کمی ازبیانیه موسوی، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی و سید عطاءالله مهاجرانی بیانیه ای را منتشر کردند. نفس انتشار این بیانیه گواه آن بود کهآنان، خواسته های خود را در بیانیه موسوی نیافته اند و بیانیه او را جامع و منعکسکننده مطالبات خود نمی دانند؛ که اگر می دانستند صدور بیانیه موضوعیت پیدا نمیکرد.

جدال با موسوی آنگاه روشن تر می شود که به تعارض روشن دو بیانیه توجه شود. در حالی که موسوی تلویحابا عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود، رسمیت دولت را پذیرفته بود، بازرگان، سروش، کدیور،گنجی و مهاجرانی به مخالفت با موسوی و بیانیه او برخواستند. آنها یکی از مطالباتجریان فتنه را این گونه بیان کردند: «استعفای آقای محمود احمدی نژاد و برگزاری مجددانتخابات ریاست جمهوری تحت نظارت نهادهای بی طرف، لغو نظارت استصوابی، تشکیلکمیسیون مستقل انتخابات با شرکت نمایندگان مخالفان و معترضان به منظور تدوین ضوابطبرگزاری انتخابات آزاد و عادلانه

جالب اینجا بود کهاین بیانیه اگرچه با امضای این 5 نفر منتشر می شد، اما مطالبات از زبان این 5 نفرنبود. بلکه بیانیه مدعی بود که مطالبات جنبش سبز مردم ایران را بیان می کند و معنایروشن آن این بود که آنچه در بیانیه موسوی آمده، مطالبات جنبش سبز نیست، بلکه خواستههای شخص موسوی است. و به این ترتیب کسی که بیانیه اش بیانگر مطالبات جنبش سبزنباشد، طبیعتا رهبر آن هم نمی تواند باشد. این همه نتیجه طبیعی بیانیه ای بود کهمدام تنه به تنه بیانیه 17 موسوی می زد.

محسن کدیور وبی‌بی‌سی البته پس از انعکاس این نتیجه طبیعی از بیانیه های منتشر شده، تمام تلاشخود را کردند که تلقی اختلاف در جنبش سبز ایجاد نشود و این پیام را حدالامکان فقطخود موسوی به مثابه یک تهدید اولیه دریافت کند اما طبیعی بود که آب رفته از جوی رانمی شد به آن باز گرداند.

در سوی دیگر اماگروهی دیگر نیز علم مخالفت با موسوی را بلند کردند. اصلاح طلبانی که دریافته بودندتندروی های وی و فضای رادیکالی غالب شده چیزی جز زنگ مرگ اصلاحات نیست، باب تدریساصول میانه روی را گشودند. سایت حامی خانواده هاشمی که اکنون در فضای رسانه ای کشوربه حاشیه رفته است، طی مطلبی با عنوان "تراژدی میانه روی" از رادیکالیزه شدن فضایسیاسی ابراز نگرانی کرد و نسبت به آنچه "حاکمیت نیروهای رادیکال در هر دو طرفمنازعه" می خواند، هشدار داد.

این سایت خبری درادامه از خاتمی با عنوان چهره ای میانه رو یاد کرد و در حالی که عملا موسوی، رهبریجبهه اصلاحات را به دست گرفته است، خاتمی را سزاوار این جایگاه دانست و به تجلیل ازاو پرداخت. این سایت نوشت: «اکنون سید محمد خاتمی که نماد میانه‌روی در جریاناصلاح‌طلبان محسوب می‌شود و یک دهه قبل با شعار عبور از خاتمی مورد حمله هوادارانتندروی خود قرار گرفته بود، با دشواری مضاعف مواجه شده است

سایت مزبور همچنیناز کنار گذاشته شدن خاتمی توسط دو طرف گلایه کرد و نوشت: «آیا پیش از این نظامجمهوری اسلامی بحران‌هایی بزرگ‌تر و عمیق‌تر را با میدان‌داری و محور قرار دادنچهره‌های میانه‌روی جناح‌های سیاسی و شخصیت‌های فراجناحی حل نکرده است و اکنون باکنار زده شدن این افراد و رویه اعتدال، بحران به رغم صرف هزینه‌های گزاف و سنگینروز به روز عمیق‌تر نمی‌شود؟»

این سایت همچنین درخاتمه آورد: «به نظر می‌رسد اکنون نیز گریزی جز بازگشت به میانه‌روی(بخوان یدخاتمی) و پرهیز از افراط برای برون رفت از وضعیت موجود، وجود ندارد. به نظر می رسدوقت آن رسیده تا حامیان واقعی جنبش سبز، خط خود را از خشونت طلبان افراطی هر دو طرفجدا نموده و پایبندی خود را به اصول اساسی مطرح شده از سوی سران جنبش و تعهد عملیخود را به راهکارهای پیشنهادی آنان اعلام نمایند

این همه در حالیاست که پیشتر ابطحی یار دیرین خاتمی نیز از تندروی ها و رادیکال شدن فضای سیاسیگلایه کرده و نوشته بود: «خشونت، خشونت می افریند. و متاسفانه کشور وارد این مسابقهی خطرناک شده است. شجاعت و عقلانیت و پذیرش قاعده بازی و منزوی کردن افراطیون ومذاکره عقلای قوم برای پیدا کردن راه های به دست آوردن مطالبات بخش زیادی از مردمدر زیر سقف نظام و رهبری و قانون اساسی نیاز به رفتارهای سازنده و جدی دارد. پرهیزاز احساسات و برخورد صادقانه و شجاعانه و واقع گرایانه کاری است که در این لحظاتحساس از همه ی اطراف این اختلاف درون خانواده انقلاب توقع میرود تا هم مطالباتقانونی مردم برآورده شود و هم زمین بازی از دست هتاکان و مخالفان اصل نظام و دین واعتقادات دینی و مقدسات ملی خارج شود و نیروهای صادق و انقلابی جایگزین آنانگردند

بالا گرفتن زمزمههای عبور از موسوی در حالی است که او 20 سال در شرایط گوناگون سکوت کرده بود؛ امابه یک‌باره با کلید خوردن انتخابات وارد فضای انتخاباتی شد. ورود او، کناره گیریخاتمی از کاندیداتوری را هم به دنبال داشت و بعد از آن بود که این مهمان ناخواندهعملا به رهبر اصلاحات تبدیل شد و بعد از انتخابات نیز بیانیه های گاه و بیگاه ورویکرد رادیکالی‏اش عملا انزوای هر چه بیشتر سبزها را موجب شد. این فضا بود که برخیاصلاح طلبان را به این تحلیل رساند که اگر موسوی از آغاز رهبر دوم خرداد بود، دیگراثری از اصلاح طلبان خصوصا با مشکلاتی که دولت هر نه روز یک بحران با آن دست و پنجهکرد، باقی نمانده بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید