از اهانت به خط امام تا اهانت به تصویر امام

حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی .درخبرهاآمده بودکه جماعتی ازسبزپوشان حامی موسوی درتجمعات روز16آذر تصویری ازامام ره راپاره کرده اند.این صحنه دردناک ازبخش های مختلف خبری صداوسیمانیز بازتاب یافت وهمین موضوع سبب شد تا دونوع واکنش دربرابر این اتفاق حزن آور بروز نماید.ازیک سوشخصیت های دلسوز، تشکل های دانشجویی وحوزه های علمیه کشورمان باتقبیح این اقدام،به محکوم کردن آن پرداختندوازسوی دیگربرخی از شخصیت های جبهه موسوم به اصلاح طلبان و پرچمداران سبزآن به جای تقبیح اقدام هواداران خود،چنگ ودندانشان رابه صدا وسیما نشان دادند که چرا این تصاویر را منتشرکرده است .دراین بین اماآقای کروبی این تصاویررا مونتاژدانست وموسسه تنظیم و نشرآثارامام که همواره دربرابر توهین های این جماعت نسبت به امام ره سکوت کرده،صلاح را درآن دانست که اصل صورت مساله را پاک کند واعلام کرد که اساسا هیچ توهینی نسبت به تصویر امام ره صورت نگرفته است!قطعا شخصیت امام ره درنگاه ملت ایران ازچنان جایگاه رفیعی برخوردار است که هیچ کس نمی تواند درباره اهانت نسبت به تصویر ایشان بی تفاوت باشد اماتعجب ازاین جماعت است که به جای تغییرجهت خود،واقعیتها را انکار می کنند.اگر ازشما بپذیریم که سبزپوشان به تصویر امام اهانتی نکرده اند اما آیا می توان اهانت هایی که در طول سال های اخیر نسبت به تفکر امام راحل از سوی این جماعت و هواداران وحامیانشان صورت گرفته هم تردیدکرد؟آیا تغییرشعارهای استراتژیک امام عظیم الشان همچون شعارمحوری مرگ بر آمریکا ومرگ براسرائیل درروز قدس آن هم توسط جماعتی که درماه رمضان دریک دست بطری آب ودردست دیگرشان سیگار می سوخت،کمترازآتش زدن تصویرکاغذی امام ره بود؟آیا شعارنه غزه نه لبنان جانم فدای ایران که توسط ورسانه های آمریکایی واسرائیلی ترویج شد وسپس درتجمعات سبزپوشان لجنی در روز قدس و روزهای پس ازآن سرداده شدهم مونتاژ بود ؟

آیا سردادن شعارجمهوری ایرانی به جای شعار اصیل جمهوری اسلامی بدتر ازآتش زدن تصویر امام ره نبود؟آیااعتماد به نهضت آزادی ودست در دستان آنها فشردن برای جلب آرای این جماعت خائن توسط سران جریان سبزمنحرف،کمتراز به آتش کشیدن تصویرامام ره بود؟آیاوقتی سران جنبش سبز منحرف کاسه گدایی خود را دربرابر بیت شیخ ساده لوح قم دراز کردند واز فردی که مطرود امام ره بود و خون به دل او کرده بود،در قامت رهبر دینی و سیاسی خود رهنمود خواستند ، شما شعله های آتش و سوختن دل مراد پیرتان راحس نکردید ؟می دانیدتصویرحقیقی امام ره کی پاره شد؛ آن روز که سران فتنه اخیر بیانیه هایی در خصوص13آبان صادرکردند،اما شرم کردندکه نام آمریکا واسرائیل وحتی واژه استکبار جهانی را دربیانیه خودبه کار ببرند!؟ حب وبغض های سیاسی چشمانتان را کورکرده بود اما مگرگوش هایتان هم نمی شنید که سال هاست این جماعت شعارتوپ تانک بسیجی دیگر اثرندارد، سر می دهند وآیا این شعار چیزی جزتکه تکه کردن تفکرخمینی بود؟ امامی که می فرمود : خمینی اگر تنهاهم بماند درکناربسیجیان این پابرهنگان مغضوب ستمکاران عالم تا آخربا ظلم واستبداد خواهد جنگید.ای جماعت پر مدعا! بسیاری ازاین شعارهای آتش زننده برتفکرامام درتجمعات سال های پس ازدوم خرداد76بود که شنیده شد،اگرآن روزکه رسانه های بیگانه و دشمنان خونی امام راحل برای این جماعت کف زدند ، عصبیت های سیاسی راکنار می گذاشتید وبه توصیه های مقتدایتان عمل می کردید ودر راهی که درپیش گرفته اید شک می کردید،امروزمجبورنبودید تادر واقعیت های پیش رویتان هم شک کنید.نه شما که همه آنهاکه ازبغض کف دادن قدرت حاضرشدیددربرابر هرانحرافی سکوتکنید،بایدپاسخگوی اینحرمت شکنیهاباشید،ازحرمتشکستنخطامامتاحرمتپارهکردن عکسامام.واقعیتایناستکهسالهاستاینجماعتتصویرامام که نه،اماتفکرامام را به آتش کشیده اند وشما سکوت کرده اید و اگرنبود سردربرف فروکردن امثال موسسه تنظیم ونشرآثارامام، امروزهرگزجرأتنمیکردندکهتااینحدجسورشوندوتصویرپیرمرادمانراهمبهآتشبکشند.بااینحساببایدگفتآنهاکههتک حرمت نسبت به خط امام کردند، بیش از آنها که نسبت به تصویرامام هتک حرمت کردندشایسته شماتت وسرزنش هستند.اما امام به ماآموخت که برای حفظ انقلاب دربرابرهیچ انحرافی سکوت نکنیم و به ما آموخت که اگر جماعتی خواستند در برابر

دین و ولایتمان بایستند در برابر تمام دنیای آنها بایستیم .

/ 0 نظر / 6 بازدید