بیانیه بسیج دانشجویی 8 دانشگاه بزرگ تهران

بسیج دانشجویی 8 دانشگاه بزرگ تهران، در نامه ای مشترک به رئیسجدید قوه قضائیه، خواستار رسیدگی قاطع به تخلفات منجربه تضییع حقوق افراد،و ازطرف دیگر،محاکمه ی بدون تسامح روشن کنندگان شعله ی فتنه -علیالخصوص آقایان کروبی و موسوی- شدند. متن این نامه بدین شرح است: حضور محترم آیت‌اللهلاریجانی ریاست محترم قوه‌یقضائیه

با سلام و تحیت؛ ضمن عرض تبریک به مناسبت فراهم شدن فرصت خدمت‌گزاری برای جناب‌عالی در جایگاه ریاست قوه‌ی قضائیه، بر خود لازم دانستیم مهمترین خواسته جریان دانشجویی در حال حاضر را خدمت تان عرض نماییم.اصل و اساس نظام اسلامی بر پایه‌ی عدالت استوار شده است و در یک نظام اسلامی توقعی جز‌ این نیست که همگان درپیشگاه قانون و عدالت به‌صورت برابر قرار بگیرند. دادگاه اسلامی جایی‌ست که درآن، میان مولا علی -علیه‌السلام- و یک یهودی، قضاوت بی‌هیچ ملاحظه‌ای صورت می‌گیرد. در اسلام برای هیچ فرد و گروهی، حاشیه‌ی امنی در برابر عدالت وجود ندارد.

ایران اسلامی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، فتنه‌ای بزرگ را شاهد بود. هرچند به فضل الهی و تلاش خدمتگزاران نظام، این بار نیز توطئه ی دشمنان و دوستان نادانی که پیاده نظام دشمنان شدند، ناکام ماند، اما متاسفانه هنگام خاموش کردن آتش فتنه -که در اصل لزوم آن جای هیچ شکی نبود-، مواردی نیز شاهد بودیم که بعضاً تر و خشک با هم سوختند و بعضاً در گوشه و کنار اتفاقاتی افتاد که مایه ی آزردگی خاطر هر انسان آزاده‌ و علی الخصوص امت حزب الله شد. برخی اتفاقاتی که در خیابان‌ها، در کوی دانشگاه تهران و یکی از بازداشت‌گاه‌ها صورت گرفت، باید به طور کامل مورد توجه و بررسی مأمورین قانون قرار گرفته، و هرگونه تضییع حق افراد -ولو مجرم- از جانب دستگاه قضا مورد رسیدگی قاطع واقع گردد. از نظام اسلامی ما توقعی جز این نیست که حتی نسبت به ظلمی ناخواسته حساس باشد. البته لازم است در کنار رسیدگی دقیق قضائی به این موارد، اطلاع رسانی مناسب به عموم مردم شریف ایران نیز به طور جدی و هوشمندانه در دستور کار آن نهاد محترم قرار گیرد؛ بی شک با فرو نشستن غبارها، آتش فتنه‌ها خاموش و منافقین رسوا می‌گردند.

درکنارمسأله‌یفوق،مسأله‌یمهم‌تریکهمطرحاستمشخصشدنعاملانوصحنه‌گرداناناصلیاینفتنهاست.آنانکهباتوهمتقلب وادعاییکهامروزسستوبیاساس بودنآنبرایهمگانمشخصشدهاست،آتشفتنهراروشنکردند،چهبخواهندوچه نخواهند عاملاصلی به‌وجودآمدنتمامیاینحوادثاند.این حوادث شامل پیامدهای ناگواری بودکه باعث وارد آمدن خسارات غیرقابل جبرانیبهنظاماسلامیگشت؛ازهمهمهمتر،شکافیبینبخش‌هاییازمردمبه‌وجودآوردکهطبیعتاًاثرنامطلوبیبرامنیتملیوتعاملات کشورمان باجامعه ی بین‌الملل داشت. اما گویی این افراد علی رغم تمام اقدامات نا صواب وتحریک آمیزخود،درحاشیه‌ی امنی قرارگرفته‌اند.درحالی که عدالت هیچ مصونیتی رابرای کسی نمی‌شناسد وداشتن مسئولیت یاسابقه‌ی مسئولیت،نه تنهاافراد را در حاشیهامنقرارنمیدهد،بلکهوظیفهرسیدگیهوشمندانهراصدچندانمی

/ 0 نظر / 5 بازدید