افشاگری استاندار تهران در مورد وقایع 16 آذر

تمدن استاندار تهراندر همایش واکاوی فتنه بعد از انتخابات به اقدامات جنبش سبز در16آذر پرداخت. مرتضیتمدن استاندار تهران در همایش واکاوی فتنه بعد از انتخابات با بیان اینکه بین سرانفتنه اختلاف نظر جدی وجود دارد، افزود: جریان سبز اموی به جریانی بی‌سر تبدیلشده‌است لذا جریان‌هایی مانند سلطنت‌طلبان، منافقین وگروهک‌ها از این شرایط در جهتمنافع خودشان استفاده کرده‌ و می‌کنند. تمدن ادامه داد: مسیرها و محیط دانشگاه علیرغم تمام سختی‌هایی که وجود داشتهیچ‌گونه منع رفت و آمدی در محیط دانشگاه ایجاد نشد چراکه آنها به هواداران خودگفته بودند که برای ایجاد ترافیک ، راه‌بندان ایجاد کنند تا راه عبور و مرور براینیروهای انتظامی سخت شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید