اعضای انجمن اسلامی دانشجویان 7 دانشگاه کشور. آقای سید حسن خمینی

اعضای انجمن اسلامی دانشجویان7دانشگاه کشوربا صدور نامه‌ای سرگشاده خطاب به سیدحسن خمینی، نسبت به سکوت وی درقبال اهانت فتنه‌گران وقانون‌شکنان به ساحت بنیانگذار کبیرانقلاب اسلامی وخروج وی ازکشور دربرهه فعلی انتقاد کردند.به گزارش سرویس دانشگاه برنا، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف، انجمن اسلامی دانشگاه شاهد، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران،انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد،انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد باصدور نامه‌ای سرگشاده خطاب به سیدحسن خمینی نوه بنیانگذارکبیرانقلاب اسلامی ورئیس مؤسسه حفظ ونشرآثارامام خمینی(ره)تأکید کردند: با خبر شدیم که شما در روز جمعه ودرحالی که مردم ایران ازتوهین عده‌ای اغتشاشگرفرصت‌طلب فتنه‌گر به ساحت مقدس امام خمینی(ره) خون می‌گریند،‌ از کشور خارج شده و به سفر خارجی رفته‌اید و این در حالی است که حضرتعالی به عنوان رئیس مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) در این برهه حساس می‌بایست بیش از پیش احساس وظیفه کرده و نسبت به این اهانت بی‌شرمانه واکنش نشان می‌دادید.

/ 0 نظر / 6 بازدید