محسن رضایی: ملت ایران با لبیک به رهبری قدرتشان را به دشمن نشان دهند

رضایی دربخش دیگری از این بیانیه تاکیدکرد:امروز ادامه این نا آرامی ها به مرزخطرناکی رسیده است،اهانت به عکس امام به هر شکلی وتوسط هرکسی که باشد نشان میدهد که ادامه این نا آرامی ها ازمدیریت و رهبری خودی ها خارج شده ومعلوم نیست کهدر آینده چه حوادثی از دل آن بیرون آید.البته از قبل هم معلوم بود که چنین سرنوشتیدر ادامه این اعتراضات خواهد بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید