نامه دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به موسسه نشر و حفظ آثار امام

باسمه تعالی / قائم مقام محترم موسسه حفظ و نشر آثار حضرتامام(ره) جناب آقای حمید انصاری

سلام علیکم؛

آن روزی که موسسه حفظ ونشرآثار حضرت امام(ره)صفحات رسانه ها رابا خبر رحلت مرحوم توسلی به علت تاب نیاوردن در مقابل انتقادی از نواده امام(ره) سنگفرش میکرد،شاید فکر نمی کردید روزی برسد که هم کیشانتان جمال رخسارامام(ره) را در دلهای مردم به آتش بکشند و شما مجبور شوید در برزخ «حمایت از سیاستبازی هم قطاران» یا «عمل به وظیفه» یکی را انتخاب کنیدهمه می پرسند کهپس وظیفه موسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام(ره) چیست اگر توان موضع‌گیری در برابرصریح ترین اهانت ها به شخصیت حقیقی و حقوقی امام(ره) را همراه با توده های مردمندارد؟! هرکس این سوال را از خود بپرسد با اندکی درنگ به جواب می‌رسدآیا وقتی ضد انقلابِ رنگ عوض کرده،از پوچی در برابر آن ابر مردتاریخ، عقده سی ساله اش را بر سر عکس امام(ره) خالی می‌کند زننده‌ترین اهانت ها بهامام(ره) شده است؟ وقتی در مقابل راه روشن امام(ره) کودتاچیان قانون اساسی رازیرپا له می‌کنندوشما سکوت می‌کنید،وقتی در مقابل حمایت های گسترده و بی سابقهاجانب غرب ازمدعیان خط امام(ره)،سکوت شما معنادار است،وقتی روز قدس را بهشعاردادن در حمایت از اسرائیل غروب می‌کنند و شما سکوت می‌کنید،وقتی روز13آبانبازیگران شیطان بزرگ درخانه‌مان بازی می‌کند و کمترین واکنشی نشان نمی‌دهید،وقتی شما به عنوان مسئول موسسه حفظ ونشر آثار امام(ره) چشم خود رابرشعار «نه غزه، نه لبنان،...» و «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» و دیگر شعارهای دشمنشادکن این جریان ببندید، اکنون هم اگر هزار چشم ببندید و صد تهمت به نظام روا داریدو دوصد سیاه نمایی بررسانه ملی نثارکنیدتا نکند بر دامن مشتی از هتاکان به قبلهدل‌های مردم گردی بنشیند،اگر عکس العملتان آن نامه تلخ خنده دار باشد،دیگر حرجی نیست و کسی تعجب نمی‌کند! چراکه مدت هاست عمرِ کاری شما در آن موسسه بهپایان رسیده است!سکوت شما درقبال این حرف ها فراموش شدنی نیست: .«عامل دو دههعقب ماندگی ایران افکار امام(ره)است»، «دوران پیروی از افکار امام(ره)به پایانرسیده است»، «افکار امام(ره)باید به موزه تاریخ سپرده شود» ... جناب آقای انصاری،اگر مردم همه دچارنسیان شده اند،شما مواضع متقابلتان را یادآوری کنید! اصلا آیاخمی به ابرو آوردید!؟ و آن روزها همان روزهایی بود که تماشای موج سواری رسانه هایبیگانه وجولان ضدانقلابهای شناسنامه‌دار برگرده این انحرافات ودرمقابل سکوتمحض شما و همه مدعیان خط امامی هم کیشتان، بی‌کفایتی مسئولین موسسه به اصطلاح حفظ ونشر آثار حضرت امام(ره) را بر همه مردم ایران وهمه حق طلبان آشکار کرده بودمدت هاست سیاسی بازی جای امانت داری را گرفته است! چه کسی است نداند بعضی دغدغه ها را در روزهای دولت نهم که وصله پینه کردنمغرضانه تکه های سخنان امام(ره)یا وارد کردن بیت امام(ره)در جهت گیری‌های سیاسیجناحی خاص بود تابه گونه‌ای دولت را مخالف اندیشه های امام(ره)بنمایاند. آیا از اصرار امام(ره)بر دورماندن منسوبان به ایشان ازسیاسی‌کاری هم بیاطلاعید یا نامه امام(ره)به سید حسین خمینی را برایتان بخوانیم؟چه کسیقدرت درک تلاش‌های مذبوحانه و منافقانه برای مصادره امام(ره) و سوء استفاده از نامبلند بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران را به نفع جریانی که علیه جمهوری اسلامی ایرانو اندیشه های ناب بنیان‌گذار آن "سبز" شده است را ندارد؟! آیا سکوت شما بهمعنی تایید تئوری «با امام علیه امام» است؟کاش نامه‌ای هم برای فردایقیامت ومواجهه با امام(ره)دست و پا می‌کردید تا پاسخی برای کوتاهیتان در امانتباشد! اما آن روز دهان ها مهر می‌خورد و ضمیرتان که علیرغم ادعا، از واقعیت آگاهاست بزرگترین تکذیبیه بر مواضع امروزتان خواهد بود.  

جناب آقای انصاریدر نامه کذایتان اشاره کردید سندی مبنی بر اهانت بر حضرت امام(ره) از شبکه های خارجی و رسانه‌های دیداری و نوشتاری علی ما نقل- ندارید! در روزگاررسانه و در حالی که بسیاری از این صحنه‌های زشت را در رسانه‌های صوتی-تصویری ومجازی -مثل «العربیه» و «یوتیوب» نظاره‌گر بوده‌اند، سند کذب مدعای شما خود مردمهستند. و البته اگر

شما بی حرمتی ندیدید، از سه حالت خارج نیست: یا توفیق استفادهاز رسانه را ندارید، یا کم کاری و سکوتتان در قبال انواع توهین‌ها در مدت این سالها سطح حساسیتتان به اهانت و هتک حرمت را پایین آورده، یا جریان دیگری در میان استتا از هر رویداد تلخ و شیرینی به هر نحوی پیراهن عثمانی علیه نظام بیرون آورند؛ آنگونه که کردند!

جناب آقای انصاریبیم آن می‌رود که خدای ناکرده مسئولین موسسه حفظ و نشر آثار حضرتامام(ره) در زمین براندازان و بد خواهان امام(ره)بازی کنند.غافل ازاینکهمسئولیتشانبیطرفیوتعهدبهآرمانهایوالایحضرت امام(ره)استبگذارید ما خوش بین باشیم وفرض کنیم حقیقتاً این صحنه های دلخراشبه سمع و نظر شما نرسیده باشد! لذا به پیوست این نامه مجموعه‌ای از فیلم های مشمئزکننده‌ای که ندیده اید را از رسانه‌های اینترنتی ضدانقلاب گردآوری کرده، تقدیممی‌کنیم! طبیعی است که اگر دغدغه‌ای وجود داشت، جمع‌آوری این اسناد برایجنابعالی بسیار راحت‌تر از ما بود. امیدواریم از دیدن این صحنه ها قلبتان جریحه‌دار شود و به حکمعبارت -علی ما نقل- که در نامه‌تان ذکر کردید، این بار نقل دانشجویان دلسوزی که اینصحنه های اسف بار را به چشم دیدند بپذیرید و لب به محکومیت این خرده جریان بدخواهباز کنید و از تهمت به صداوسیمایی که دلسوزانه خلا کم کاری شما را در قبال مظلومیتامام(ره) پرکرد، و از ساحت مردم آزاده و همه دوست‌داران امام(ره) پوزش بخواهید،شاید که دیر نشده باشد. جناب آقای انصاری بدانید مرکز واقعی حفظ و نشر ارزش‌های حضرت امام روحالله(ره) در قلب‌های مردم آزاده جهان است، نه صندلی چند روزه شما و اگر این بار نیز

/ 0 نظر / 7 بازدید