هفدهمین بیانیه میرحسین موسوی به شرح زیر است؛

۱-اعلام مسوولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوهقضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود ودولت مستقیماً پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. به یقین اگر دولتکارآمد و محق باشد، خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت وناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد.

۲- تدوین قانون شفاف و اعتمادبرانگیز برای انتخابات ها به نوعیکه اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. اینقانون باید شرکت همه ملت را به رغم تفاوت در آرا و اندیشه ها تضمین کند و جلویدخالت های سلیقه یی و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد. مجالساولیه انقلاب می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند.

۳- آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها. بنده یقیندارم این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت. و نیز آگاهیم که جریانهای سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند.

۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه هایتوقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است. ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود وتجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. گسترش کانال های ماهواره ییو اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که به خوبی ناکافی بودن روش هایقدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند. پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی میتواند برای مدت کوتاهی اثرگذار باشد.

تنها راه چاره داشتن رسانه هایی متنوع و آگاه و آزاد در داخلکشور است. آیا زمان آن نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد بهمتفکران و نیروهای خلاق جامعه، نگاه ها را از آن سوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسیو فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانیم؟

۵- به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیلاحزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی.

اقدام در این زمینه که می تواند با درایت و همکاری همه علاقهمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملیرا جایگزین درگیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم یا درگیری مردم با مردمنماید. به بندهای فوق پیشنهادات دیگری نیز می توان اضافه کرد. به نظر بنده حتی یکجوی کوچک زلال در این بین می تواند مغتنم باشد. ضرورتی ندارد همه بندها با هم شروعشود. مشاهده عزم در این راه به روشنی افق کمک خواهد کرد. و کلام آخر آنکه همه اینپیشنهادات بدون نیاز به توافقنامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت وتدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید